Lagleders oppgaver og ansvar

 (-siden under oppbygging pr 3.6.15)

 

· Administrerer medlemskap mot klubben

· Ser til at spillerne har gyldig lisenser

· Kontaktperson mot andre lag og serieadministrasjon i NIHF

· Kontaktperson mellom lagledelse og foreldre / arrangerer foreldremøter

· Administrer lagets nettside

· Delta i oppmannmøter

· Styrer lagets konto/kasse og regnskap

· Organiserer transport til bortekamper

· Kamprapportering

· Påmelding / kontakt turneringer

 

Det anbefales at oppmann i tillegg danner et team rundt laget for å få avlastning. Andre funksjoner

som bør opprettes er;

 

· Materialforvalter (ansvarlig lagerrom og garderobe)

· Dugnadsansvarlig

· Sekretariatansvarlig

 

Hvert lag bør også danne en foreldregruppe som deler på oppgaver som styring av klokka, føring av

matchprotokoll, speaker og musikk. Opplæring i disse oppgaver kan gjennomføres etter avtale

med klubben.

 

En foreldregruppe som driver lagets sosiale arrangement og/eller skaffe sponsor/reklameinntekter er

også å anbefale etterhvert som spillerne blir eldre og kostnader for reise øker.

 

 


Klubbens rutiner:

 

Administrasjon av lagets nettside

 

Veiledning for administrator kan fås ved å kontakte webansvarlig bredde eller webadministrator.

Kontaktperson finnes under Klubben.

 

Cup/turneringer

 

Dersom et lag har ønsker om å delta i en cup eller turnering, kan hver oppmann melde på sitt lag i

ønsket arrangement. Oversikt over slike arrangement finner man på hockey.no eller man må følge

med på e-post eller andre klubbers nettsider.

For sesongen 10/11 dekkes 1 påmeldingsavgift for hvert lag. Det skal på forhånd innhentes godkjent

rekvisisjon fra leder/nestleder.

 

Dommerpenger

 

Lagene får etter avtale utbetalt til sine lagkasser et forskudd til dekning av dommerutgifter. Lagene får

dekket dommerpenger i seriespill, dvs. fra U11 og oppover. Omlag 2 ganger pr. år leveres oppgjør til

kasserer (halvspilt og ferdigspilt sesong). Yngre lag betaler av lagskasse pr. idag.

Det er lagleders ansvar å påse at dommer har fylt ut dommerregning korrekt før betaling, dvs. at alle

persondata er fylt ut og korrekt beløp påført. Dommeren skal ikke betales dersom regning ikke er

korrekt ført. Lagleder skal signere for kontrollert før videresending til kasserer.

  

 

Reise til bortekamper

 

Klubben har en avtale med Halden Taxi med transport i 16 seters Maxi Taxi m/henger. Lagleder

bestiller reiser og gjør opp kontant direkte med sjåfør

.

Klubben har for tiden ingen avtale med busselskap. Dersom lagleder velger å benytte seg av buss,

kontakter han/hun selv selskapet og avtaler avreise / hjemkost, pris og betalingsmåte. Reise med buss

skal ikke bestilles eller faktureres i regi av klubben uten forhåndsgodkjent rekvisisjon signert

av leder/nestleder.

 

Klubben dekker vanligvis 50% av reisekostnad ved bruk av Maxi Taxi iht. avtale med Halden Taxi)

ved reise utenfor Oslo, dvs. > 16 mil en vei. Reisekostnaden dekkes etterskuddsvis.

I tillegg kan klubben fastsette et tilskudd til respektive lag avhengig av klubbens økonomi og lagets

kampoppsett. Andelen fastsettes i begynnelsen av hver sesong. Resterende utgifter må dekkes av

lagskasse eller egenandel fra spillere. Egenandelen fastsettes av lagleder basert på

tilgjengelige midler i lagkasse.

 

Reise med bil til bortekamper

 

Ved fellesreise med privatbil til og fra bortekamp skal det foreligge kjøretillatelse fra spillernes

foresatte. Dette gjelder for all organisert idrett.

 

Når man benytter buss eller Maxi Taxi er selskapet ansvarlig for barna, men dersom vi tar med noen

andre enn våre egne barn i bilen til og fra kamp, kan vi bli holdt erstatningsansvarlig dersom ulykken

skulle inntreffe.

 

Lagleder er ansvarlig for at alle spillere har levert kjøretillatelse. Skjema for kjøretillatelse fylles ut av

foresatte og leveres oppmann. Skjema finner du her . Utfylt skjema oppbevares av lagleder.

 

Det er ønskelig at det tas en egenandel fra hver spiller for å dekke bensinutgifter, eller at det føres

kjøreliste slik at kostnader blir likt fordelt.

 

Økonomi

 

Lageder er pålagt å føre regnskap for lagets konto / kasse. Alle bevegelser inn/ut av lagskasse skal

dokumenteres. Regnskapsbok kan innhentes fra ungdomsleder, alternativt kan regnskapet føres

elektronisk.

 

Klubbens bidrag til dekning av utgifter avtales før hver sesong avhengig av budsjett. Forbruk utover

dette må styres avhengig av midler laget selv klarer å innhente.

 

 

 Retninglinjer fra NIHF:

Lover og regler  og tilhørende skjema 

 

 Overgang fra andre ishockeyklubber

 

Retningslinjer om overganger er beskrevet i Overgangsreglementet.

 Overgangskjema fra norske klubber gjøres ved at spilleren/foresatte fyller ut Del 1 av skjema

"Overgang U13 og yngre"  eller "Overgang U14,U15 og U16".  

Skjemaet skal leveres (eller sendes som pdf fil) til klubbens ansvarlig for overganger/lisenser eller klubbleder (se kontakt sidene). Klubben ivaretar deretter videre kommunikasjon med NIHF. Spilleren er ikke spilleberettighet før beskjed er mottatt fra NIHF og lisens er betalt.

Overgang for spillere under 18 år fra utlandet skal fylle ut Letter of Approval.

  

Lisens (spillerforsikring)

 

Retningslinjer for lisens finner du på denne linken.

 

Skjema for melding av skade under trening eller kamp finner du via denne linken.

 

Det er viktig at lagleder sjekker at alle har betalt lisens før seriekamp spilles. Dette gjøres ved å

kontakte klubbens lisensanvarlig, som tar ut liste over lagene. Ha listen tilgjengelig under kamp.

 

Lisens/forsikring for støtteapparat:

Når et helt lag (alle på laget) har løst spillerlisenser er 6 personer rundt laget automatisk forsikret etter

grunnlisens, disse må være valgt eller ansatt/tilsatt (ledere/trenere/materialforvalter). Klubben holder

oversikt over dette ved å ha lister på personene arkivert. Hvis det er flere enn 6 må de øvrige løse

enten utvidet kr. 685 eller grunnlisens - kr. 360. Se nederst i rubrikken på lisensen, der hvor dommere

står

oppført og i klamme står det om støtteapparat. Alle må være medlem av

Norsk Folketrygd for at forsikringen skal være gyldig.

 

 Omberamming av kamper

 

Retningslinjer og skjema for omberammelse av kamper satt opp av NIHF finnes via denne linken.

Ledig istid må innhentes hos klubbens isfordelingskontakt (ikke direkte til ishallens vaktmestere) før

omberammingen sendes til motstander og forbundet.

 

Deltagelse turneringer / cuper i utlandet

 

Norske lag i klasse U12 og yngre har ikke tillatelse til å delta i turneringer utenfor Norden. U11 kan

delta etter nyttår.

 

Ref. kampreglementets § 7-4 Kamp mot utenlandske lag.

 

1.     Alle kamper mot utenlandske lag må godkjennes av forbundsstyret som orienterer IIHF og angjeldende nasjonale forbund. Søknaden må være forbundskontoret i hende senest 2 uker før arrangementet.

2.     Kamper mot utenlandske lag kan ikke finne sted før det år spillerne fyller 11 år (Norden) og 12 år (øvrige verden), jfr. Norges Idrettsforbunds Bestemmelser om Barneidrett.

 

 

  

Kontakt klubbleder/nestleder i god tid før arrangementet. Oppgi opplysninger som arrangør, tid

og sted. Leder/nestleder vil deretter utarbeide en søknaden og oversende forbundet.

 

Norges Ishockeyforbund

NO-0840

OSLO                                                     09.09.2010

 

 SØKNADER OM DELTAGELSE I TURNERINGER I UTLANDET

Vi mottar en mengde slike søknader og for at alle skal kunne behandles kjapt og greit ønsker vi at søknaden sendes i en enkel epost uten vedlegg og formuleres slik:

Ishockeyklubben..... Uxx søker med dette å få delta i "xxx cup" "dato" i "sted", "land" (eller liknende oppsett som inneholder de samme opplysninger.

Signatur Klubbleder, nestleder eller daglig leder

Vi ønsker IKKE å få søknaden i et vedlegg eller pr faks. Alle søknader sendes gef@hockey.no dersom annen beskjed ikke blir gitt fra NIHF. 

 

 

Kontakter andre lag

 

Lagledere (oppmann) får før seriestart tilsendt kontaktinfo. for alle lag i serien, forutsatt at lagets

kontaktinfo. er registrert hos NIHF. Registreringen organiseres av ungdomsleder.

 

Man kan også finne kontaktinfo. via NIHF's sider, følg denne linken.  

HUSK! Klikk på kretsens og klubbens navn. Ønsker du å finne et bestemt lag må du finne klubben, så klikk på "Lag" på høyre side! Deretter på selve laget (ikke på "klikk her" da kommer du inn på klubbens hjemmeside).

 

All informasjon fra forbundet vedrørende serien blir sendt ut til lagleder via e-post, derfor er det viktigat korrekt navn og e-post er lagt ut på disse sider. 

 

 GeneralsponsorGullsponsorSølvsponsorBronsesponsorSamarbeidspartnerAlle våre samarbeidspartnere


Østfold Ishockeykrets

RSS Feeds